GALERIA


Kącik logopedyczny

Drodzy Rodzice!

Przypominam o konieczności przynoszenia zeszytów na zajęcia logopedyczne. Terapia polega na współpracy rodziców z terapeutą. Do zeszytu wpisuję ćwiczenia do pracy z dzieckiem w domu. Brak zeszytu powoduje utrudnienia w prowadzeniu terapii.

Logopeda – mgr Małgorzata Kempińska

Porady logopedy

„Mowa otwiera drzwi, które wcześniej były przed dzieckiem zamknięte”.

Barry J. Wadsworth

Podstawowe wiadomości o normalnym rozwoju mowy są bardzo istotne dla rodziców. Trzeba wiedzieć, kiedy pojawiają się w mowie dziecka poszczególne głoski. Bez tej wiedzy nie można dziecku pomóc, a przeciwnie – można mu zaszkodzić wymagając od dziecka tego, czemu sprostać nie może, czy też lekceważąc niepokojące sygnały. Zatem postaram się przedstawić rodzicom podstawowe informacje na temat rozwoju mowy dziecka i norm rozwojowych mowy w wieku od 0-7 lat, oraz podam zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki, a także zasad współpracy rodziców z logopedą, w przypadku, gdy dziecko uczęszcza na terapię logopedyczną.

Etapy rozwoju mowy dziecka:

I okres melodii (0-1 rok życia), komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku, gaworzy, pod koniec tego okresu wymawia pierwsze wyrazy: mama, tata, baba;

II okres wyrazu (1-2 rok życia), dziecko po 2 roku życia posługuje się językiem biernym, używa prawie wszystkich samogłosek z wyjątkiem nosowych (ą, ę) oraz wymawia niektóre spółgłoski (p, b, m, t, d, n, k, ś, ź, ć, dź, ch). Pozostałe zastępuje innymi. Wypowiada się jednowyrazowo: np. pomidor – midol,

III okres zdania (2-3 rok życia), pod koniec tego okresu dziecko porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li);

IV okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 rok życia dziecka). -4 lat – wymawia głoski s, z, c, dz. Mowa ulega dalszemu doskonaleniu; -5-6 lat – wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r; -7 lat – ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

Wczesna profilaktyka to:

– Wypowiedzi osób dorosłych powinny być poprawne, bez zmiękczeń.

– Nie należy zaniedbywać chorób uszu, gdyż nie leczone mogą powodować niedosłuch.

– Nie należy gasić naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, lecz słuchać uważnie wypowiedzi, zadawać dodatkowe pytania, co przyczyni się do korzystnego rozwoju mowy.

– Wskazane jest częste opowiadanie dziecku bajek, czytanie, oglądanie wspólne filmów i rozmawianie na ich temat.

– Nie wolno poprawiać wymowy dziecka, żądać by kilkakrotnie powtarzało dane słowo, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę.

– Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo.

– Jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać, a nie robi tego, zasięgnijmy porady logopedy.

Zasady współpracy z rodzicami.

Jeżeli u dziecka stwierdzono wadę wymowy i uczęszcza ono na terapię logopedyczną, rodzice powinni pamiętać o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych. Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą. I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce – terapia przynosi rezultaty.

Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

– Nawiązanie kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji o stanie mowy dziecka i otrzymania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu.

– Dopilnowanie, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.

– Utrwalanie z dzieckiem materiału zawartego w zeszycie.

– Codzienne prowadzenie ćwiczeń z dzieckiem przed lustrem.

– Prowadzenie ćwiczeń domowych w atmosferze spokoju, zrozumienia trudności dziecka (pośpiech i nerwowość utrudniają przyswajanie materiału).

– Chwalenie dziecka nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie mobilizuje do wysiłku.

Tylko wtedy, gdy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia, rodzice prowadzą z dzieckiem ćwiczenia, stosując się do wyżej zawartych zaleceń, można liczyć na efekty terapii logopedycznej.

KOMUNIKATY

Dzieci z przedszkola odbierane są przez Rodziców lub osoby do tego upoważnione za okazaniem dowodu tożsamości.

GRY