Wizja i Misja

I. Strategia rozwoju placówki.

• Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.

• Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.

• Projektowanie działań mających na celu właściwe kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowotnych wśród dzieci i ich rodzin.

II. Nasza wizja:

„PRZEDSZKOLE OTWARTE NA OCZEKIWANIA I POTRZEBY DZIECI I RODZICÓW”.

III. Mocne strony przedszkola:

• atrakcyjne położenie przedszkola,

• wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej,

• wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli,

• szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek,

• dodatkowe programy własne nauczycieli opracowane na potrzeby całego przedszkola i poszczególnych grup,

• udział w konkursach, festynach i akcjach w szerszym środowisku,

• szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami oświatowymi i społecznymi,

• powodzenie placówki w środowisku.

IV. Misja:

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzenie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

V. Nasz priorytet:

Wychowanie kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi harmonijnie współistnieć i współdziałać z ludźmi i przyrodą.