Prawa dziecka

Dnia 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka. Z chwilą ratyfikowania jej przez dwudzieste państwo, weszła ona w życie 2 września 1990 r. W Polsce zaczęła obowiązywać od 7 lipca 1991 r.
Konwencja jest jedynym i uniwersalnym dokumentem, ustanawiającym status dziecka oparty na następujących założeniach:

– dziecko jest samodzielnym podmiotem – ze względu na niedojrzałość fizyczną oraz psychiczną wymaga opieki i ochrony prawnej,

– dziecko wymaga poszanowanie jego tożsamości, prywatności i godności,

– rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,

– państwo ma wspierać rodzinę a nie ją wyręczać.

Konwencja Praw Dziecka ustanawia normy postępowania wobec dzieci, zawiera więc pełny katalog praw dziecka:

Prawa i wolności osobiste:

– prawo do życia i rozwoju-dorośli mają obowiązek zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków do życia i rozwoju,

– prawo do identyczności- znaczy to tyle, iż dorośli powinni dziecko szanować, dawać mu wolność. Dziecko ma też prawo do godności i nietykalności osobistej,

– prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania- każde dziecko może swobodnie wyrażać swoje myśli, wyznawać dowolną religię i postępować zgodnie ze swoim sumieniem,

– prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dotyczących dziecka, w postępowaniu administracyjnym i sądowym- to oznacza, że przedstawiciele organów administracyjno-sądowych mają obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach, które go dotyczą

– prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa- nikt nie ma prawa znęcać się nad dzieckiem fizycznie i psychicznie a także go poniżać,

Prawa socjalne:

– prawo do ochrony zdrowia-dorośli mają obowiązek dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka,– prawo do wypoczynku i czasu wolnego-dorośli w tym personel przedszkola mają obowiązek organizować zajęcia tak, aby w ich trakcie znalazł się czas wolny związany z decyzjami dziecka jak go wykorzystać. Istotne jest także aby przedszkolak mógł wypocząć.Prawa kulturalne:– prawo do korzystania z dóbr kultury – dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do kultury, która jest nieodłącznym aspektem rozwoju,– prawo do informacji – dziecko ma prawo do poznawania i korzystania z nich, a zadaniem dorosłego w tym przypadku jest selekcja informacji dostosowana do wieku i możliwości intelektualnych dziecka,– prawo do znajomości swoich praw – dorośli nie mają prawa zatajać przed dzieckiem informacji dotyczących ich praw. Dzieci powinny mieć ich świadomość i umieć z nich korzystać.W procesie tworzenia systemu ochrony praw dziecka kierowano się różnymi zasadami i prawami, również tymi, które są istotne w funkcjonowaniu placówek przedszkolnych zajmujących się opieką i wychowaniem dziecka. Są to:– Zasada dobra dziecka – według niej wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka.– Zasada równości – oznaczająca, że wszystkie dzieci, niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości, mają być traktowane w sposób równy wobec prawa.Komitet Ochrony Praw Dziecka– Zarząd Krajowyul. Flory 7, 00-586 Warszawatel.(0-22) 848 24 24, (0-22) 626 94 21, fax (0-22) 848 07 20www.kopd.pl, e-mail: kopd@kopd.plCentrum Interwencyjneul. Hoża 27 A, 00-521 Warszawatel. (0-22) 626 94 19fax (0-22) 745 71 80www.kopd.pl, e-mail: kopd@kopd.pl,Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górzeul. Piaskowa 9e, 65-204 Zielona Góratel./fax (068) 324 49 00www.kopd.pl,e-mail:
tkopd@poczta.onet.plOgólnopolskie Forum na Rzecz Praw Dzieckaul. Brodzińskiego 8, 30-506 Krakówtel./fax (012) 642 12 30www.fpd.free.ngo.ple-mail: fpd@free.ngo.plTowarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa”ul. Omańkowskiej 1, 41-500 Chorzówtel./fax (048) 241 84 56www.wyspa.chorzow-online.ple-mail:
topigd@poczta.onet.plTelefon zaufania dla osób doznających przemocy domowejtel. (068) 325 08 63 – czynny całą dobę