Klauzula RODO

DNa podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 Promyczek w Solcu Kujawskim informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 Promyczek w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe administratora to: Przedszkole Publiczne Nr 1 Promyczek, ul. Tartaczna 10, 86-050 Solec Kujawski, tel. (52)387-12-69, e-mail: przedszkole@promyczek.soleckujawski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tel.535 325 817, e-mail: iodo@informatyksolec.pl
 3. Dyrektor będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka aby realizować obowiązki statutowe przedszkola, zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze, w tym:
  1) Rekrutacja dzieci do przedszkola,
  2) Ewidencja dzieci,
  3) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
  4) W celach sprawozdawczych,
  5) Promowanie przedszkola,
  6) Kontakt z Panią/Panem;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie odpowiednio:
  1) niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),
  3) niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym Administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  4) Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu, upublicznienia wizerunku Pani/Pana dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na
  podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów. Administrator może przekazywać Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka wyłącznie trzem grupom:
  1) osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Przedszkola Publicznego Nr 1 Promyczek, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  2) podmiotom przetwarzającym – którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
  3) innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, hostingodawcom itp.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
   żądania udostępniania swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka
   ich sprostowania,
   ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt 3,
   ograniczenia przetwarzania,
   przenoszenia danych osobowych,
   cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
   wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a albo w której znalazło się Pani/Pana dziecko.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka cele określone w pkt 3.
 10. Pani/Pana dane osobowe ani dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.